محصولات خاویار

بلوگا

بلوگا لوسو

برایتان همه چیز مهیاست تا لوسوی لوکس بینظیر را از بلوگا به یادگار برگیرید و با طعم وحال و هوایش لحظه هایی غرق احساس و زیبایی و لوکس بسازید.

بلوگا

بلوگا ایمپریال

بله! مثل عنوانش به همین عظمت است. برای سر بودن در سفرههای ایرانی و لوکس چیزی کم ندارد. تمام تالشمان را کردهایم که در طعم و امپراتوری و خوشمزگی شایسته باشد

بلوگا

بلوگا کالینان

اگر از کالینان بپرسید، میگوییم اسم بزرگترین الماس یافت شده جهان است. درصد کمی از ماهیان خاص گزین خانی خاویار از عهده اش بر می آیند. برایتان دستچین خاصمان است تا زینت بخش رسم تک زندگیتان باشد.

بلوگا

بلوگا الماس

کمیاب ترین خاویار جهان؛ این سفید الماس‌نشان خزر در سال فقط در مواقعی خاص پیدایش می‌شود. نام و نشانش را از سخاوت خزر بپرسید و رسم یافت شدنش را از خانی خاویار.

بری

رویال بری

رویال بری برای همین لحظه من و توست، همین جا که میشود به تحفه سالیان دور دریا بسیار دلخوش بود و لحظهها را ساخت. بری فکرتان را نه به سبک زندگی لوکس که به سراغ آفرینشی ظریف میبرد، جایی که از تکرار خالی میشوید و ماجراجویی در طعمها مجالی برای جوالن می یابد.

محصولات جانبی ضروری

پک هدیه